12th Standard

OUR SHINING STARS OF 12th C.B.S.E. / I.S.C. / MAHARASHTRA BOARD MATHS PHYSICS CHEMISTRY STUDENT’S NAMES PERCENT MARKS STUDENT’S NAMES PERCENT MARKS Agrima Sahore 99 Karen Hudlikar 99 Mariyam Ahmed 99 Mauli Shah 99 Navneet Dhody 99 Shreya Bhattacharya 99 Akanksha Bhagat 98 Burhanuddin Gangartalai 98 Ekta Gogri 98 Manasi Bhat 98 Prarthana Kumaravelu 98 … Continue reading 12th Standard